Poptávka

Kontakt:

Mám zájem o cenovou nabídku týkající se:

Specifikace poptávky

Typ konstrukce oken a dveří:
Vložit přílohu:
X X Vybrat soubor Soubor nevybrán
Přidat další přílohu
Přílohou je myšlen soubor obsahující výpis oken / dveří

Okna a balkónové dveře:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
tvar kusů šířka x výška (mm) poznámka

Dveře:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
tvar kusů šířka x výška (mm) poznámka
Poznámky k poptávce:
Odeslat poptávku

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky oken/ dveří od společnosti Agát s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Agát s.r.o., které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Agát s.r.o. a uživatelem. Agát s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a Agát s.r.o., při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 – čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat Agát s.r.o. mailem zaslaném na adresu: jakub@agat.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.